Select Page

Algemene voorwaarden

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts éénmalig en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.

2. Orders die door ons zijn geaccepteerd, verplichten tot levering binnen de opgegeven termijn, nochtans zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren.

3. Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn in hun geheel zijn afgeroepen geven ons het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de koper toe te zenden. De koper is verplicht de goederen te accepten en te betalen.

4. Klantenspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. Het overeengekomen voorraadniveau dient steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de koper de resterende voorraad binnen 1 maand af te nemen. Niet tijdige afname geeft ons het recht niet afgenomen klantspecifieke voorraad te factureren. Koper is dan verplicht die factuur te voldoen ongeacht eventuele afroep en/of levering.

5. In geval van overmacht, waaronder niet-tijdige levering vanwege onze leveranciers, behouden wij ons het recht de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. Dit geldt eveneens bij tijdelijke of definitieve (bv. Einde van de levenscyclus) onbeschikbaarheid van bepaalde goederen. Wij streven echter steeds naar het U aanbieden van een volwaardig alternatief.

6. Onze genoemde prijs, inclusief BTW, is geldig tot de dag van levering.

7. Wij behouden ons steeds het recht voor onze prijzen te verhogen. Bij afroep- en contractorders hebben wij het recht verhoging van invoerrechten, belastingen of wisselkoersen in onze prijzen door te rekenen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8. Indien de koper een specifieke verzendwijze verlangt zijn de meerkosten voor zijn rekening.

9. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. Het verkochte blijft tot volledige betaling onze eigendom.

10. Onze standaard betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle eerste bestellingen worden geleverd tegen rembours of contante betaling.

11. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper een schadevergoeding verschuldigd. Dit bedrag zal overeenkomstig zijn met de geleden schade die de verkoper heeft opgelopen.

12. Zolang de koper de door hem verschuldigde en opeisbare koopsom niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

13. De koper heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen.

14. Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de 8 dagen na levering.

15. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

16. Voor geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst is de rechtbank van de maatschappelijke zetel bevoegd.

17. Alle aangekochte artikelen (juwelen, uurwerken, klokken, wekkers) worden geleverd met een garantietermijn van min. 2 jaar.